Sede Electrónica de la Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
seu electrònica
Classes passives
dilluns, 28 de setembre de 2020 23:11:05

Manual d' usuari

 
  1. De conformitat amb l'Ordre EHA/693/2008, de 10 de març (BOE, número 65, de 15-3-2008), el Registre Electrònic del Ministeri d'Economia i Hisenda està habilitat per rebre els formularis normalitzats corresponents a determinats procediments i serveis que, en matèria de classes passives, són competència de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Economia i Hisenda, tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia.
  2. Aquesta presentació és alternativa a la que es pot dur a terme en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En conseqüència, un cop s'ha presentat el formulari normalitzat referit als procediments indicats en el Registre Electrònic, no cal que es presenti posteriorment en cap altre registre públic.
  3. A la majoria de formularis normalitzats que en matèria de classes passives es poden presentar a través del Registre Electrònic del Ministeri d'Economia i Hisenda se li poden adjuntar fins a un màxim de 5 arxius annexos o altra documentació electrònica d'una dimensió fins a 2,5 megues.
  4. Per adjuntar algun fitxer electrònic, els formularis de sol licitud disposen d'un botó denominat "ANNEXAR". Un cop s'ha premut aquest botó, cal triar el fitxer que es vol incloure com a fitxer ANNEX. El sistema permet annexar-hi diversos fitxers i eliminar-ne fitxers adjunts sempre que es faci abans d'enviar la sol licitud.
  5. Un cop s'ha emplenat la sol icitud, se n'ha de sol licitar la signatura i la tramesa. Quan s'ha efectuat aquest tràmit, el sistema genera un "justificant de recepció", el contingut del qual s'ajusta al previst en l'article 9.2 de l'Ordre EHA/693/2008, citada, i que l'usuari pot imprimir o desar. 
  6. No obstant això, a través de l'opció "Recuperar sol licituds", l'usuari té accés a cada moment a la informació anterior, que pot ser consultada o descarregada novament.
  7. El sistema també permet afegir informació o completar qualsevol sol licitud o tràmit dut a terme amb anterioritat.
  8. Pot remetre qualsevol dubte o suggeriment sobre el funcionament d'aquest Registre Electrònic al correu electrònic Clases.Pasivas@sepg.hacienda.gob.es.
  9. FAQ: Preguntes Freqüents i Resolució de Problemes.
  10. Manual d'Usuari: Document PDF amb l'ajuda detallada i completa de Registre-e (inclou FAQ).
Esquema del registro electrónico de Clases Pasivas