Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas
domingo, 14 de abril de 2024 22:40:45

Guía de navegación

Aspectos xerais

Na cabeceira identifícase á Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións do Ministerio de Inclusión, Migracións e Seguridade Social.

Sitúanse así mesmo nesta zona os accesos ás versións do portal nas distintas linguas oficiais do Estado e, ademais, en inglés. Ofrécese así mesmo un Buscador que actuará dentro dos contidos e lingua específica da páxina..

Na parte esquerda, o usuario pode elixir navegar a través das seguintes opcións::

  • CIDADÁNS Consulta e obtención de certificados e informes das pensións que abona por Clases Pasivas.
  • REPRESENTANTE LEGAL Consulte os datos das prestacións que abona Clases Pasivas, a favor das persoas sobre as que ostenta a súa representación legal.
  • REPRESENTANTE VOLUNTARIO Consulta de datos de pensións abonadas por Clases Pasivas e obtención de certificado e informes que se poden realizar a través do Rexistro Electrónico de Apoderamento.
  • PRESTACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS Presentación telemática de solicitudes, escritos e comunicacións relacionados cos procedementos de recoñecemento e pago das prestacións de Clases Pasivas.

Para utilizar os servizos electrónicos que se ofrecen é necesario dispor de DNI electrónico ou outro certificado electrónico recoñecido de entre os incluídos na lista de certificados admitidos.

Na parte dereita ofrécense accesos directos a outra información complementaria incluída no Portal de Clases Pasivas; acceso ás notificacións e comunicacións da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, accesos a sedes electrónicas e acceso a portais.

Na parte inferior da páxina existen as seguintes posibilidades:

Firma electrónica: Información sobre os sistemas de firma electrónica soportados.

Guía Técnica: mostra unha relación das incidencias actuais máis habituais, os requisitos mínimos de acceso, outros tipos de información relacionados co uso dos servizos da Administración electrónica e un formulario personalizado de incidencias.

Verificación de documentos electrónicos: Facilitará a verificación da autenticidade dos documentos a disposición do interesado nun procedemento dos previstos na sede, mediante acceso ao URL e a introdución do código electrónico que figure no propio documento.

Queixas e suxestións: Para a presentación de queixas e suxestións.

Vías de comunicación: Mostra as diferentes opcións de comunicación dispoñibles para o cidadán en materia de Clases Pasivas.

Situada no pé da páxina, a zona de menú complementario ofrece información referente á guía de navegación, aviso legal, accesibilidade, mapa, contactos e grao de cumprimento de certos estándares de Internet.