Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas
martes, 01 de decembro de 2020 22:40:41
  • Inicio
  • > Sinatura electrónica

Sinatura electrónica

As especificacións de sinatura electrónica axustaranse á política de sinatura electrónica e certificados no ámbito da Administración xeral do Estado e dos seus organismos públicos, mediante a utilización de certificados electrónicos dos previstos no artigo 13.2, subepígrafes a) e b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Relación de prestadores de servizos de certificación Abre en nueva ventana

Punto de información sobre firma electrónica en la FNMT